Regulamin

Regulamin korzystania z usług poprzez Kultura.uni.lodz.pl

  1. Na stronie internetowej www.kultura.uni.lodz.pl prowadzonej przez Uniwersytet Łódzki (dalej zwanym „UŁ”) oferowane są zniżki na usługi bądź produkty innych firm, zwanych Partnerami.

  2. Użytkownikiem Serwisu mogą być osoby fizyczne posiadające status studenta lub pracownika Uniwersytetu Łódzkiego.

  3. Nabycie przez Użytkownika prawa do zniżek wymaga uprzedniego utworzenia przez niego Konta.

  4. Aby utworzyć Konto, należy zalogować poprzez Centralny System Logowania UŁ i zaakceptować Regulamin. Na używany do logowania adres poczty elektronicznej (e-mail) zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna informująca o założeniu konta.

  5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po utworzeniu konta oraz zalogowaniu się.

  6. Wszelkie czynności związane z uzyskaniem zniżek może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

  7. Aby skorzystać ze zniżki należy okazać e-maila potwierdzającego rejestrację na wydarzenie zamieszczone w serwisie kultura.uni.lodz.pl (w formie wydruku lub wersji elektronicznej) w kasie instytucji wskazanej w ofercie.

  8. Użytkownik może usunąć swoje Konto w każdym momencie. W tym celu należy wysłać maila z konta powiązanego z Centralnym Systemem Logowania UŁ na adres promocja@uni.lodz.pl

  9. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

  10. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, UŁ może usunąć jego Konto.

  11. UŁ nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie przez Partnera wydarzenia, na które zostały udostępnione zniżki.

  12. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik akceptuje fakt, że korzystanie z portalu kultura.uni.lodz.pl odbywa się wyłącznie na ich ryzyko. UŁ nie gwarantuje nieprzerwanego i bezbłędnego użytkowania serwisu.

  13. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

  14. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego: na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych UŁ pokój 203; e-mail: iod@uni.lodz.pl

  15. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na potrzeby organizacyjne projektu, aby umożliwić Użytkownikom korzystanie ze zniżek na usługi, bądź produkty firm, będących partnerami UŁ. Dane są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. lit. a RODO).

  16. W związku z prowadzeniem strony internetowej www.kultura.uni.lodz.pl poprzez którą Użytkownicy mogą korzystać ze zniżek na usługi bądź produkty oferowane przez Partnerów Uniwersytet Łódzki przetwarza dane osobowe: 1) studentów UŁ; 2) pracowników UŁ.

  17. Administrator przetwarza dane osobowe ww. osób w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail.

  18. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres realizacji celu, w jakim zostały zebrane (tj. posiadania przez Użytkownika konta i korzystania przez niego ze zniżek na usługi/produkty).

  19. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz stosownych umów zawartych z Uniwersytetem (w tym Partnerom oferującym zniżki na usługi/produkty);

  20. W związku z przetwarzaniem danych Użytkownikowi przysługuje prawo: 1) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz 2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy, 4) przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa, 5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

  21. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, podmiot danych posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

  22. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia i skorzystania z konta.

  23. UŁ zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Wszelkie zmiany ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej kultura.uni.lodz.pl.